Raid

02/01/2021
 ▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
02/01/2021
 ▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
08/01/2021
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
15/01/2021
 ▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
14/01/2021
 ▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁
 
02/01/2021
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
 
02/01/2021
 ▇▇▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁
 
21/12/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
 
19/12/2020
 ▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
08/01/2021
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇
 
08/01/2021
 ▉
 
15/01/2021
 ▉▉▉▉▇▆▆▆▆▆
 
01/12/2020
 ▇▆▆▆▆▃▃▃▃▃
 
19/12/2020
 ▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
08/01/2021
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇
 
08/01/2021
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
16/01/2021
 ▉▉▉▉▆▆▆▆▆▆
 
22/12/2020
 ▆▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
08/01/2021
 ▇▆▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
08/01/2021
 ▇▃▃▁▁▁▁▁▁▁
 
12/01/2021
 ▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃
 
12/01/2021
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
12/01/2021
 ▆▁▆▆▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▆▆▃▆▃
 
22/12/2020
 ▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
08/01/2021
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
02/01/2021
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
11/01/2021
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃
 
08/01/2021
 ▇▆▆▆▆▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
21/12/2020
 ▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇
 
08/01/2021
 ▆▆▁▁▁▁▁▁▁▁
 
18/12/2020
 ▇▇▆▆▆▆▆▆▆▃
 
08/01/2021
 ▆▃▁
 
11/01/2021
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
08/01/2021
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
08/01/2021
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
08/01/2021
 ▆▆▆▃▃▁▁▁▁▁
 
08/01/2021
 ▉▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃
 
14/01/2021
 ▉▉▆▆▆▆▆▆▆▆
 
12/01/2021
 ▃
 
08/01/2021
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃
 
18/12/2020
 ▉▉▉
 
08/01/2021
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇
 
08/01/2021
 ▆▆▃▃▃▁▁▁▁▁
 
01/12/2020
 ▆▆▃▃▃▃▁▁▁▁
 
08/01/2021
 ▉▉▉▇▇▇▇▆▆▆
 
01/12/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
08/01/2021
 ▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
02/01/2021
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
08/01/2021
 ▆▆▆▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
11/01/2021
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
08/01/2021
 ▆▃▃▃▃▃▃▃▁▁
 
13/01/2021
 ▆▁▁▁▁▁▁
 
08/01/2021
 ▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁
 
01/12/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
08/01/2021
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
08/01/2021
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆
 
13/01/2021
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
13/01/2021
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▉
 
01/12/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆