Raid

06/03/2020
 ▇▆▆▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
11/03/2020
 ▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃
 
06/03/2020
 ▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
11/03/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
18/03/2020
 ▇▃▃▁▁▁▁▁▁▁
 
18/03/2020
 ▇▆▆▃▁▁▁▁▁▁
 
06/03/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
 
06/03/2020
 ▆▆▆▆▆▆▃▁▁▁▁▁▁▁
 
06/03/2020
 ▆▆▆▆▃
 
12/03/2020
 ▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
23/03/2020
 ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
11/03/2020
 ▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆
 
11/03/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇
 
11/03/2020
 ▉
 
19/03/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇
 
24/03/2020
 ▉▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
11/03/2020
 ▉▆▆▆▆▆▆▉▉▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆
 
11/03/2020
 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
 
19/03/2020
 ▉▉▉▇▇▇▇▆▆▆
 
25/03/2020
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
11/03/2020
 ▃▁▁▁▁▁▁
 
11/03/2020
 ▆▆▆▆▆▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
11/03/2020
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
14/03/2020
 ▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃
 
14/03/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
14/03/2020
 ▉▉▉▉▃▉▉▁▃▉▃▉▆▉▇▇▇▇▇▆
 
20/03/2020
 ▆▆▆▉▇▇▇▇▉▉▆▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
11/03/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
06/03/2020
 ▉
 
13/03/2020
 ▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▁▁
 
11/03/2020
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
24/03/2020
 ▇▃▃▃▁▁▁▁▁▁
 
11/03/2020
 ▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
21/03/2020
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆
 
11/03/2020
 ▉▆▃
 
14/03/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
11/03/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
11/03/2020
 ▉▉▉▉▉▉▆▆▆▆
 
17/03/2020
 ▆▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁
 
11/03/2020
 ▆▆▆▁▁▁▁▁▁▁
 
11/03/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
17/03/2020
 ▉▇▇▇▇▆▆▆▆▆
 
12/03/2020
 ▆▆▁▁▁▁▁▁▁
 
16/03/2020
 ▉
 
11/03/2020
 ▉▉▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
11/03/2020
 ▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
21/03/2020
 ▉▉▉▉▉
 
11/03/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇
 
11/03/2020
 ▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃
 
11/03/2020
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▆▆
 
11/03/2020
 ▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
06/03/2020
 ▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
11/03/2020
 ▉▉▉▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
14/03/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
11/03/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
16/03/2020
 ▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
11/03/2020
 ▇▃▃▃▃▃▁▁▁▁
 
11/03/2020
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
11/03/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▆▆
 
17/03/2020
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃
 
16/03/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉