Raid

21/10/2019
 ▉▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
05/10/2019
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇
 
26/09/2019
 ▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁
 
21/10/2019
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
26/09/2019
 ▉▉▉▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
04/10/2019
 ▆▆▃▃▃▁▁▁▁▁
 
04/10/2019
 ▇▃▃▁▁▁▁▁▁▁
 
21/10/2019
 ▉
 
21/10/2019
 ▉▇▆▁▁▁▁▁▁▁▁
 
08/10/2019
 ▉
 
21/10/2019
 ▆▆▆▆▆
 
26/09/2019
 ▆▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
08/10/2019
 ▉
 
08/10/2019
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃
 
26/09/2019
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
26/09/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇
 
26/09/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
26/09/2019
 ▉
 
04/10/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇
 
08/10/2019
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
26/09/2019
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃
 
26/09/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
04/10/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇
 
26/09/2019
 ▆▁▁▁▁▁▁
 
26/09/2019
 ▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆
 
26/09/2019
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆
 
01/10/2019
 ▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
01/10/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
01/10/2019
 ▉▇▇▉▁▆▇▇▉▇▇▇▉▁
 
05/10/2019
 ▉▉▉▉▉▉
 
03/10/2019
 ▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇
 
26/09/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
21/10/2019
 ▉
 
03/10/2019
 ▉▉▇▆▆▆▆▆▆
 
01/10/2019
 ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁
 
26/09/2019
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁
 
08/10/2019
 ▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
26/09/2019
 ▆▃▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/10/2019
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▃
 
26/09/2019
 ▆▆▃
 
01/10/2019
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇
 
26/09/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
26/09/2019
 ▇▆▆▆▆▆▃▃▃▃
 
03/10/2019
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▃▃▁▁▁▁▁
 
26/09/2019
 ▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁
 
26/09/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇
 
03/10/2019
 ▉▇▇▇▇▆▆▆▆▃
 
01/10/2019
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃
 
26/09/2019
 ▉▁▁▁▁▁▁▁
 
02/10/2019
 ▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
26/09/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
26/09/2019
 ▆▃▃▃▁▁▁▁▁▁
 
07/10/2019
 ▉▉▉▉▉
 
26/09/2019
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇
 
26/09/2019
 ▉▉▉▇▇▇▆▆▆▆
 
26/09/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇
 
26/09/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
26/09/2019
 ▆▆▆▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
21/10/2019
 ▉
 
26/09/2019
 ▉▉▇▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁
 
01/10/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
26/09/2019
 ▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆
 
02/10/2019
 ▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
26/09/2019
 ▆▆▆▆▃▁▁▁▁▁
 
26/09/2019
 ▉▉▉▇▆▆▆▆▆▆
 
26/09/2019
 ▉▉▉▉▇▇▇▇▇▆
 
03/10/2019
 ▉▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
03/10/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉