Raid

06/07/2019
 ▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇
 
24/06/2019
 ▆▆▃▃▃▁▁▁▁▁
 
10/06/2019
 ▉▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
24/06/2019
 ▉▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁
 
03/07/2019
 ▇▆▆▆▃▁▁▁▁▁
 
03/07/2019
 ▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁
 
10/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
10/06/2019
 ▃▃▃▁▁▁▁▁
 
10/06/2019
 ▆▆▆▆▆
 
26/06/2019
 ▉▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
09/07/2019
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆
 
09/07/2019
 ▉▆▆▆▆▃▃▃▃▁
 
24/06/2019
 ▉▇▇▇▇▆▆▆▆▆
 
24/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇
 
24/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
24/06/2019
 ▉
 
05/07/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
24/06/2019
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
24/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
05/07/2019
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▆▆
 
24/06/2019
 ▆▁▁▁▁▁▁
 
24/06/2019
 ▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆
 
24/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇
 
28/06/2019
 ▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
28/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
28/06/2019
 ▉▇▃▉▉▆▉▉▁▉▆▇▉▆▉▉▉▉▉▉
 
06/07/2019
 ▇▉▉▉▉▉
 
01/07/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▆
 
24/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
10/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▆
 
01/07/2019
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
28/06/2019
 ▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
24/06/2019
 ▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
24/06/2019
 ▆▃▃▃▃▃▁▁▁▁
 
08/07/2019
 ▉▉▉▆▆▆▆▃▃▃
 
24/06/2019
 ▆▆▃
 
28/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇
 
24/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
24/06/2019
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
01/07/2019
 ▉▇▆▆▆▆▆▃▃▃▁▁▁▁▁
 
24/06/2019
 ▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁
 
24/06/2019
 ▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
02/07/2019
 ▉
 
27/06/2019
 ▉▉▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▃▃
 
29/06/2019
 ▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
24/06/2019
 ▉▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆
 
24/06/2019
 ▆▃▃▃▃▃▃▁▁▁
 
08/07/2019
 ▉▉▉▉▉
 
24/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
24/06/2019
 ▉▉▇▇▇▆▆▆▆▆
 
24/06/2019
 ▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇
 
24/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
24/06/2019
 ▆▆▆▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
10/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇
 
24/06/2019
 ▇▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁
 
28/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
24/06/2019
 ▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇
 
01/07/2019
 ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁
 
24/06/2019
 ▆▆▆▆▆▁▁▁▁▁
 
24/06/2019
 ▉▉▉▇▇▇▇▇▆▆
 
24/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇
 
01/07/2019
 ▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
01/07/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉