Raid

01/09/2020
 ▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
05/09/2020
 ▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁
 
01/09/2020
 ▇▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
05/09/2020
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
14/09/2020
 ▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
14/09/2020
 ▆▆▆▆▃▃▁▁▁▁
 
09/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
01/09/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃
 
19/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇
 
01/09/2020
 ▃▃▃▃▁
 
18/09/2020
 ▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
05/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
05/09/2020
 ▉
 
15/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▇▆
 
05/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
24/09/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃
 
18/09/2020
 ▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
05/09/2020
 ▆▃▃▉▉▉▉▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
05/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇
 
15/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇
 
21/09/2020
 ▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
05/09/2020
 ▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
05/09/2020
 ▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
09/09/2020
 ▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
09/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
09/09/2020
 ▉▆▉▉▇▁▇▆▉▇▇▇▇▆▇▇▇▇▇▇
 
24/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆
 
05/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
01/09/2020
 ▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
08/09/2020
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
05/09/2020
 ▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
19/09/2020
 ▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
17/09/2020
 ▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃
 
05/09/2020
 ▆▃▁
 
09/09/2020
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▆▆
 
05/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
05/09/2020
 ▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆
 
11/09/2020
 ▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
05/09/2020
 ▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁
 
05/09/2020
 ▉▉▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
12/09/2020
 ▇▇▆▆▆▆▃▃▃▃
 
23/09/2020
 ▃▁▁▁▁▁▁▁▁
 
09/09/2020
 ▆
 
05/09/2020
 ▇▇▇▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃
 
17/09/2020
 ▉▉▉
 
05/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇
 
05/09/2020
 ▇▇▆▆▃▃▃▃▃▃
 
24/09/2020
 ▆▆▆▃▃▃▁▁▁▁
 
05/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇
 
24/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
05/09/2020
 ▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
01/09/2020
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
05/09/2020
 ▇▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
08/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
05/09/2020
 ▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃
 
11/09/2020
 ▉▃▁▁▁▁▁
 
05/09/2020
 ▆▃▁▁▁▁▁▁▁▁
 
24/09/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
05/09/2020
 ▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆
 
05/09/2020
 ▉▉▉▉▇▇▇▇▆▆
 
11/09/2020
 ▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁
 
11/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
24/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆