Raid

12/11/2019
 ▇▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
09/12/2019
 ▉▉▇▇▇▇▆▆▆▆
 
18/11/2019
 ▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁
 
12/11/2019
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
18/11/2019
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
04/12/2019
 ▆▃▃▃▃▁▁▁▁▁
 
04/12/2019
 ▇▆▃▁▁▁▁▁▁▁
 
09/12/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆
 
12/11/2019
 ▉▇▆▆▁▁▁▁▁▁▁▁
 
08/10/2019
 ▉
 
12/11/2019
 ▆▆▆▆▆
 
25/11/2019
 ▆▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
08/10/2019
 ▉
 
08/10/2019
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃
 
18/11/2019
 ▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆
 
18/11/2019
 ▉
 
18/11/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇
 
18/11/2019
 ▉
 
05/12/2019
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▆
 
08/10/2019
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
18/11/2019
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
18/11/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
05/12/2019
 ▉▉▉▉▇▇▇▇▆▆
 
18/11/2019
 ▃▁▁▁▁▁▁
 
18/11/2019
 ▉
 
18/11/2019
 ▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆
 
27/11/2019
 ▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
27/11/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
27/11/2019
 ▆▉▉▉▉▉▉▆▉▆▆▉▃▆▉▆▉▉▆▆
 
09/12/2019
 ▉▇▉▉▉▉
 
18/11/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
12/11/2019
 ▉
 
02/12/2019
 ▉
 
27/11/2019
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▁▁
 
18/11/2019
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
08/10/2019
 ▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
18/11/2019
 ▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/10/2019
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▃
 
18/11/2019
 ▆▆▁
 
27/11/2019
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇
 
18/11/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
18/11/2019
 ▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃
 
02/12/2019
 ▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁
 
18/11/2019
 ▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
18/11/2019
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
03/12/2019
 ▉▇▇▇▇▇▆▆▆▆
 
26/11/2019
 ▉
 
25/11/2019
 ▆▆▁▁▁▁▁▁▁
 
30/11/2019
 ▉
 
18/11/2019
 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆
 
18/11/2019
 ▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/10/2019
 ▉▉▉▉▉
 
18/11/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇
 
18/11/2019
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
18/11/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
18/11/2019
 ▉
 
18/11/2019
 ▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
05/12/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆
 
18/11/2019
 ▇▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
27/11/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
18/11/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▆
 
30/11/2019
 ▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
18/11/2019
 ▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁
 
18/11/2019
 ▉▉▉▉▇▇▇▆▆▆
 
18/11/2019
 ▉▉▉▇▇▇▇▆▆▆
 
02/12/2019
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃
 
02/12/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉