Raid

11/12/2019
 ▉▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
26/12/2019
 ▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃
 
11/12/2019
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
26/12/2019
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
10/01/2020
 ▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁
 
10/01/2020
 ▉▇▆▆▁▁▁▁▁▁
 
11/12/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆
 
11/12/2019
 ▉▆▆▆▆▁▁▁▁▁▁▁▁
 
08/10/2019
 ▉
 
11/12/2019
 ▆▆▆▆▆
 
27/12/2019
 ▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
08/10/2019
 ▉
 
08/10/2019
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃
 
26/12/2019
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▆▃
 
26/12/2019
 ▉
 
26/12/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
26/12/2019
 ▉
 
10/01/2020
 ▉▉▉▉▇▇▆▆▆▆
 
08/10/2019
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
26/12/2019
 ▉▆▆▉▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
26/12/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
15/01/2020
 ▉▇▇▇▇▇▇▇▇▆
 
26/12/2019
 ▃▁▁▁▁▁▁
 
26/12/2019
 ▉
 
26/12/2019
 ▇▇▇▇▇▇▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
26/12/2019
 ▉▉▇▇▇▇▆▆▆▆
 
31/12/2019
 ▉▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
31/12/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
31/12/2019
 ▉▆▆▁▇▆▆▆▆▇▇▁▇▆▃▇▇▇▆▆
 
20/01/2020
 ▆▇▉▆▉▇
 
26/12/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
11/12/2019
 ▉
 
02/01/2020
 ▉
 
28/12/2019
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▁▁▁
 
26/12/2019
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
08/10/2019
 ▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
26/12/2019
 ▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
20/01/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃
 
26/12/2019
 ▆▃▁
 
31/12/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
26/12/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
26/12/2019
 ▉▉▆▆▆▆▆▃▃▃
 
09/01/2020
 ▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁
 
26/12/2019
 ▉▆▆▁▁▁▁▁▁▁
 
26/12/2019
 ▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
10/01/2020
 ▉▉▆▆▆▆▆▆▆▆
 
28/12/2019
 ▉
 
27/12/2019
 ▆▆▁▁▁▁▁▁▁
 
02/01/2020
 ▉
 
26/12/2019
 ▉▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
26/12/2019
 ▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
20/01/2020
 ▉▉▉▉▉
 
26/12/2019
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇
 
26/12/2019
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
26/12/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇
 
26/12/2019
 ▉
 
26/12/2019
 ▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
11/12/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆
 
26/12/2019
 ▇▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
31/12/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
26/12/2019
 ▉▉▇▇▇▇▆▆▆▆
 
26/12/2019
 ▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁
 
26/12/2019
 ▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆
 
26/12/2019
 ▉▉▇▇▇▇▇▆▆▆
 
09/01/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃
 
09/01/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇