Raid

01/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
03/05/2019
 ▆▆▃▃▃▁▁▁▁▁
 
10/06/2019
 ▉▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
03/05/2019
 ▉▉▉▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
28/05/2019
 ▇▆▆▆▃▁▁▁▁▁
 
28/05/2019
 ▆▃▃▃▃▁▁▁▁▁
 
10/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
10/06/2019
 ▃▃▃▁▁▁▁▁
 
10/06/2019
 ▆▆▆▆▆
 
06/05/2019
 ▆▆▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
06/06/2019
 ▉▉▇▆▆▆▆▆▆
 
06/06/2019
 ▆▆▆▆▃▃▃▃▃▁
 
03/05/2019
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
03/05/2019
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▆▆▆
 
03/05/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
03/05/2019
 ▉
 
13/06/2019
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇
 
03/05/2019
 ▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
03/05/2019
 ▉▉▉▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
03/05/2019
 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
 
13/06/2019
 ▉▉▉▇▇▇▇▇▆▆
 
03/05/2019
 ▉▁▁▁▁▁▁
 
03/05/2019
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▆▆▆
 
03/05/2019
 ▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆
 
17/05/2019
 ▉▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
17/05/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
17/05/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▆▉▉▉▉▉▆▆▇▉▇▇
 
01/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉
 
06/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇
 
20/05/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
28/05/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆
 
03/05/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
10/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▆
 
20/05/2019
 ▉▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆
 
14/05/2019
 ▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
03/05/2019
 ▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
03/05/2019
 ▆▃▃▃▃▃▁▁▁▁
 
03/06/2019
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃
 
03/05/2019
 ▆▆▃
 
16/05/2019
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇
 
03/05/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
03/05/2019
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
20/05/2019
 ▉▆▆▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁
 
03/05/2019
 ▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁
 
03/05/2019
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
22/05/2019
 ▉
 
11/05/2019
 ▉▉▆▃▃▃▃▃▃▃▃
 
18/05/2019
 ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
18/05/2019
 ▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
03/05/2019
 ▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
03/05/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▆▆▆
 
03/05/2019
 ▆▆▆▃▃▃▃▁▁▁
 
03/06/2019
 ▉▉▉▉▉
 
03/05/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇
 
03/05/2019
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
03/05/2019
 ▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇
 
03/05/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
03/05/2019
 ▉▇▆▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
10/06/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇
 
03/05/2019
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
16/05/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
03/05/2019
 ▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁
 
20/05/2019
 ▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
03/05/2019
 ▆▆▆▆▆▁▁▁▁▁
 
03/05/2019
 ▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆
 
03/05/2019
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇
 
20/05/2019
 ▇▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
20/05/2019
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉