Raid

02/07/2020
 ▆▆▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
05/07/2020
 ▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁
 
02/07/2020
 ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
05/07/2020
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
11/06/2020
 ▆▃▁▁▁▁▁▁▁▁
 
11/06/2020
 ▆▆▆▆▆▃▃▁▁▁
 
02/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
 
02/07/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃
 
17/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇
 
02/07/2020
 ▃▃▃▃▁
 
16/06/2020
 ▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁
 
05/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇
 
05/07/2020
 ▉
 
12/06/2020
 ▉▉▉▉▇▇▆▆▆▆
 
05/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
17/06/2020
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
05/07/2020
 ▉▆▆▆▆▃▃▃▉▉▉▉▉▉▆▆▆▆▆▆
 
05/07/2020
 ▉▉▇▇▇▇▇▇▇▆
 
12/06/2020
 ▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇
 
18/06/2020
 ▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
05/07/2020
 ▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
05/07/2020
 ▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃
 
09/07/2020
 ▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
09/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
09/07/2020
 ▇▉▉▆▇▆▁▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃
 
18/06/2020
 ▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
05/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
02/07/2020
 ▉▉▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
08/07/2020
 ▉▉▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
05/07/2020
 ▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
17/06/2020
 ▆▃▁▁▁▁▁▁▁▁
 
14/06/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
05/07/2020
 ▆▃▁
 
09/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇
 
05/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
05/07/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
10/07/2020
 ▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
05/07/2020
 ▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁
 
05/07/2020
 ▉▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
10/07/2020
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▃▃▁▁▁▁▁▁▁
 
09/07/2020
 ▆
 
05/07/2020
 ▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃
 
14/06/2020
 ▉▉▉▉▉
 
05/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇
 
05/07/2020
 ▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃
 
05/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
05/07/2020
 ▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
02/07/2020
 ▉▉▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
05/07/2020
 ▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
08/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
05/07/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃
 
10/07/2020
 ▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
05/07/2020
 ▆▆▁▁▁▁▁▁▁▁
 
05/07/2020
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆
 
05/07/2020
 ▉▉▉▇▇▇▇▇▆▆
 
10/07/2020
 ▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁
 
10/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
06/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆